Θερμικά / Ανεμοπορία

> > > > >
p "style="tex-align: justify;w"><"> "style= fontesieh: 1pt;w">tThermas4bg"< c=Αυόςο κκλος μαημω αορ νους ριόους-κα θ ους-ανίξε κυρλεκϼικάτη πρτ στη απλαυσητη ελε/θερη ανεμοπορα! p "style="tex-align: justify;w"  p "style="tex-align: justify;w"  p "style="tex-align: justify;w"  p "style="tex-align: justify;w">tThermas1bg"Υπψήφιος ματής οπορί ν εν ά/θ΂ ριόος ρο έε ελιώσεάτη/βασικ εκπαίδευσ,-κ΃τέε διό ος ρΌστοπδιημέν εξοπλισό Αλξιπώτος Πληγις-κα έε η/ευέρι η χρήση τος στη αογεωσ΂-κα προγεωσ τος(-κα αογεωσ΂-κα ικένπδιϼικ προγισ στη προγεωσ). p "style="tex-align: justify;w"  p "style="tex-align: justify;w">tThermas2bg"μες-θ ένα/βουμ ν σας οήσουμ στ΂ ρένμο σνασημ η /θερμικής κα ναμικής ανεμοπορα. >Υό η/εβλεψ΂ κα κα/οδγησ μος μσ ασυρμτο,-θ μάθε η ρό εμΌλλευση τω θερμι΁ώ/ναμι΁ώ΂-ανδιώ΂-κα τη ΅νικ κϹκώμοο"/ε΅μΌλλευση αυώ,/εκοόερ, ασασερ-κα σΌικάσυντόερ χρνιό διστημ. Θ σας μάθουμ ν /ε΅μΌαλε/σ αυάρο οπορί ν σας προέρι Αλξίπω Πληγις-κα ν /έ΃ έν μγαύερ χα΀γε μΌ απ ά/θ΂εσκεψ΂σας σ /ελνικ/βουά. p "style="tex-align: justify;w">stronga>ΞΟ ΠΙΣΜΟ :>< trongahbr" /Γι ους υπψήφιους-ματ τοςtThermas ‘n’ sooaringcourse θερομ δαδομέν ό διατοϷ nenryu leve-αλξίπω κα Ͻέρ αυο ααίτα εξοπλισό τους-ν εν εφδιασμέoς-μ αύρμο, gps κα voaro p "style="tex-align: justify;w">stronga>Ο Π ΘΣΙΑ:>< trongahbr" />Καντηλ΂ Μγρωh
> >
< gavern:sociala>
> >
>
>
h3v class=/heade >ωσ μο
>
> <"> "style= fontesieh: 1pt;w"ίμοσ πντ στ διθεσ σα>< c=hbr" /><"> "style= fontesieh: 1pt;w">info@.o2paragliding.gh< c=hbr" /><"> /><"> "style= fontesieh: 1pt;w"6944-507406>< c= >< c=h
hdiv class="Content">>
>
> <"> "style= colo: 2#1a83ffw"><"> "style= colo: 2#1a83ffw">OXYGEN PARAGLIDNGS< c= >- ΑΛΞΟΠΤΩΟ ΠΛΑΓΑ:Σ>- ΔΑΣΙΑΣ ΠΤΗΙΣbr" /h/p c=h
> p "id="gBCopyeights">Design © web7. All Rights Reserved.
> gavern:sociala>
gavern:sociala> >
>