Θερμικά / Ανεμοπορία

> > > > >
p "style="tex-align: justify;w"><"> "style= fontesieh: 1pt;w">tThermas4bg"< c<Αυόςο κκλος μαημω αορ νους ριόους-κα θ ους-ανίξε κυρλεκϼικάτη πρτ στη απλαυσητη ελε/θερη ανεμοπορα! p "style="tex-align: justify;w"  p "style="tex-align: justify;w"  p "style="tex-align: justify;w"  p "style="tex-align: justify;w">tThermas1bg"Υπψήφιος ματής οπορί ν εν ά/θ΂ ριόος ρο έε ελιώσεάτη/βασικ εκπαίδευσ,-κ΃τέε διό ος ρΌστοπδιημέν εξοπλισό Αλξιπώτος Πληγις-κα έε η/ευέρι η χρήση τος στη αογεωσ΂-κα προγεωσ τος(-κα αογεωσ΂-κα ικένπδιϼικ προγισ στη προγεωσ). p "style="tex-align: justify;w"  p "style="tex-align: justify;w">tThermas2bg"μες-θ ένα/βουμ ν σας οήσουμ στ΂ ρένμο σνασημ η /θερμικής κα ναμικής ανεμοπορα. >Υό η/εβλεψ΂ κα κα/οδγησ μος μσ ασυρμτο,-θ μάθε η ρό εμΌλλευση τω θερμι΁ώ/ναμι΁ώ΂-ανδιώ΂-κα τη ΅νικ κϹκώμοο"/ε΅μΌλλευση αυώ,/εκοόερ, ασασερ-κα σΌικάσυντόερ χρνιό διστημ. Θ σας μάθουμ ν /ε΅μΌαλε/σ αυάρο οπορί ν σας προέρι Αλξίπω Πληγις-κα ν /έ΃ έν μγαύερ χα΀γε μΌ απ ά/θ΂εσκεψ΂σας σ /ελνικ/βουά. p "style="tex-align: justify;w">stronga>ΞΟ ΠΙΣΜΟ :>< trongahbr" /Γι ους υπψήφιους-ματ τοςtThermas ‘n’ sooaringcourse θερομ δαδομέν ό διατοϷ nenryu leve-αλξίπω κα Ͻέρ αυο ααίτα εξοπλισό τους-ν εν εφδιασμέoς-μ αύρμο, gps κα voaro p "style="tex-align: justify;w">stronga>Ο Π ΘΣΙΑ:>< trongahbr" />Καντηλ΂ Μγρωh
> >
< gavern:sociala>
> >
>
>
h3v class=/heade >ωσ μο
>
> <"> "style= fontesieh: 1pt;w"ίμοσ πντ στ διθεσ σα>< c<"> "style= fontesieh: 1pt;w">info@.o2paragliding.gh< c<"> /><"> "style= fontesieh: 1pt;w"6944-507406>< c< >< c
> > <
<
>>
>

<"> "style=coloe: #1a83ff;w"><"> "style=coloe: #1a83ff;w"OXYGEN PARAGLIDING>< c< - Α>ΞΙ ΠΩ>Ο Π ΑΙΑΣ - ΙΘΣΙΕΣ ΠΗΣΕΙΣhbr" /h/ c

>
p id="gkCpyreighs">Dessig &cCpy; web7. All tRighs Reserved. >
>
> >
y(functioni,s,o,g,r,a,m){i['GgooglAnalyticiObjsac']=r;i[r]=i[r]||(function${> yi[r].q=i[r].q||[]).push(argumeons)},i[r].l=1*new Deat(})a=s)"creatElsemen(o),> m=s).geElsemensByTagName(o}[0];a.async=1;a. sr=g;m.2pamenNcodeinsertBbefor(a,m)> })(wwindo,documeon,'ascrip','://www.googl-analyticis.comanalyticisjs','ga'}); > ga('"creatd','UA-59079222-1'','auto'}); ga('send'',';pag"vie'}); > > < html